ประวัติ Sport Learning

//

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา แข่งรถยนต์


ประวัติของกีฬา


หลังสงครามโลกครั้งที่สอง การแข่งรถก็มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น และได้มีการจัดการแข่งขันขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์กรังปรีซ์

หลังจากที่มีการประดิษฐ์รถยนต์เบนซิลจนประสบความสำเร็จครั้งแรกได้ไม่นาน ก็มีการจัดประกวดความเร็วโดยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ปารีส โดยวิ่งเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร (1.2 ไมล์) จากสะพานเนลลี่

ไปยังบออิส เดอ บัวล็อก รถคันที่ชนะคือจอร์จ บอตันจากบริษัทเดอ ดราก้อน บอตัน แต่ในการประกวดครั้งนั้นก็บอกได้ยากว่าคือการแข่งขัน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 1894 นิตยสารในปารีส Le Petit Journal จัดเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการแข่งขันครั้งแรกอย่างเป็นทางการ โดยเป็นการแข่งรถจาก ปารีสไปรูออง การแข่งขันนี้เป็นรูปแบบการทดลองและทดสอบ

ความสนใจและการสนับสนุนจากสาธารณชน โดยใช้เส้นทางที่ไม่อันตรายและง่ายต่อการขับรถและที่พักราคาถูกในระหว่างการเดินทาง การแข่งขันนี้มีผู้เข้าร่วม 102 คน โดยจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม 10 ฟรังก์

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง การแข่งรถก็มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น และได้มีการจัดการแข่งขันขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์กรังปรีซ์ภายใต้การดูแลของ FIA โดยจะเป็นการแข่งขันแรลลี่ระยะไกล เส้นทางหลาย

พันกิโลเมตร ซึ่งก็ยังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน


กฎกติกาการแข่งขัน


กฏ-กติกา

หมวดที่ 3

กตกิ าการแข่งรถทางเรียบ

(CIRCUIT RACING REGULATIONS)

กตกิ ากาํ หนดรูปแบบการแข่ง (SPORTING REGULATIONS)

3.1.1. “การแข่งรถทางเรียบ” หมายถึง การแขง่ รถยนต์ในสนามแขง่ ที่จดั สร้าง

ขนึ้ อยา่ งถาวรหรือเป็นการชวั่ คราว บนผิวทางแขง่ ที่เรียบแข็ง มีเส้นทางเลีย้ วซ้ายและเลีย้ วขวาให้ วกบรรจบเป็นรอบด้วยระยะความยาวรอบละ 2 กิโลเมตร ถึง 7 กิโลเมตร สนามแขง่ ทางเรียบต้อง มีมมุ เอียงรับโค้งไมเ่ กิน 5.7 องศา (tan=10%)

3.1.1.1. การแขง่ ที่ตดั สินแพ้ชนะโดยไมม่ ีการหยดุ เปลี่ยนยางหรือเตมิ เชือ้ เพลิงหรือสลบั นกั ขบั เรียกวา่ SprintRace

3.1.1.2. การแขง่ ที่ตดั สินแพ้ชนะโดยมีการหยดุ เปลี่ยนยางและเตมิ เชือ้ เพลิง รวมถึงสลบั ตวั นกั ขบั หลายคนเรียกวา่ EnduranceRace

3.1.2. ผู้ร่วมแข่งขัน

ผ้รู่วมแขง่ขนัต้องสมคัรเข้าแขง่อยา่งเป็นทางการในรุ่นของรถแขง่ที่ผ้จูดัแขง่กําหนดไว้

3.1.2.1. ผ้สู มคั รแขง่ ในรายการที่มีสถานะภาพ National Championship, Series Championship, Annual Event หรือ Endurance Event ต้องถือใบอนญุ าตขบั รถแขง่ สําหรับ รูปแบบทางเรียบ (Circuit Racing) National-A, B, C, International-A, B, C ที่ออกให้โดย ร.ย.ส.ท. (รวมถึง National-A, B, C, International-A, B, C ที่ออกให้โดย ASN ของประเทศอื่น ใน กรณีที่รายการแขง่ มีสถานะภาพเป็ น National Event Authorised for Foreign Participation) 3.1.2.2.ผ้สูมคัรแขง่ต้องนํารถที่จะใช้แขง่เข้ารับการตรวจสภาพเพื่อยืนยนัเกณฑ์ความปลอดภยั และลกั ษณะจําเพาะ (Technical Specifications) ให้ตรงกบั รุ่นที่สมคั รเข้าแขง่

3.1.3. การประชุมนักแข่ง

??

ผ้รู ่วมแขง่ ขนั ทกุ รายต้องเข้าร่วมประชมุ นกั แขง่ (Drivers’ Briefing) เพ่ือซกั ซ้อมความเข้าใจกบั นาย สนามและกรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั

3.1.4. การจับเวลารอบคัดเลือก

ในกรณีที่มีผ้สู มคั รแขง่ เป็นจํานวนมากเกินกวา่ สภาพสนามแขง่ จะรับได้ในเกณฑ์ปลอดภยั ผ้จู ดั แขง่ จะจดั ให้มีการจบั เวลารอบคดั เลือกเพ่ือคดั ให้เหลือเพียงจํานวนท่ีสนามแขง่ จะรับได้ในเกณฑ์ ปลอดภยั โดยรับเข้าสกู่ ารแขง่ ขนั เฉพาะผ้สู มคั รขางท่ีทําเวลาได้ดีที่สดุ ไลเ่ รียงตามลําดบั จนถึงราย ที่ครบจํานวนจํากดั เทา่ นนั้

3.1.5. วธิ ีการจับเวลารอบคัดเลือก

การจบั เวลารอบคดั เลือกอาจทําได้โดยให้ผ้สู มคั รแขง่ ทงั้ หมด หรือแยกกลมุ่ นํารถแขง่ เข้าจบั เวลา พร้อมๆกนั ภายในชว่ งเวลาที่กําหนด หรืออาจให้ผ้สู มคั รแขง่ นํารถแขง่ เข้าจบั เวลาเพียงคราวละ หนงึ่ คนั

3.1.6. ตาํ แหน่งออกรถ

ผ้สู มคั รแขง่ ที่ผา่ นรอบคดั เลือกแล้ว จะได้รับตําแหนง่ ออกรถ (Starting Grid) ตามลําดบั ของเวลาที่ ทําได้จากรอบคดัเลือก(หรืออาจเป็นกรณีอื่นที่ผ้จูดัแขง่กําหนดไว้ในกตกิาการแขง่ขนัเพิ่มเตมิที่ ร.ย.ส.ท.รับรอง)รถแขง่ทงั้หมดจะได้รับสญั ญาณออกตวั (StartSignal)

พร้อมกนั (MassStart)

3.1.7. การสิน้ สุดของการแข่งขัน

3.1.7.1.การแขง่ขนัจะสิน้สดุลงเมื่อรถแขง่คนันําได้รับธงตาหมากรุก(ChequeredFlag)ขณะ ผา่ นเส้นชยั (Finish-line) ครบระยะทางหรือครบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในรายการแขง่ ขนั

3.1.7.1.1. หากการตีธงตาหมากรุกเกิดขนึ ้ หลงั กําหนดระยะทางหรือระยะเวลาด้วยเหตใุ ด ก็ตามผลการแขง่จะตดัสินตามตําแหนง่นบัแตร่ถแขง่คนันําวิ่งผา่นเส้นชยัครบระยะทางหรือ ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในรายการแขง่ ขนั

3.1.7.1.2. หากการตีธงตาหมากรุกเกิดขนึ ้ ก่อนกําหนดระยะทางหรือระยะเวลาด้วยเหตใุ ด ก็ตามผลการแขง่จะตดัสินตามตําแหนง่นบัแตร่ถแขง่คนันําวิ่งผา่นเส้นชยัภายใต้ธงตาหมากรุกนนั้ 3.1.7.2. เมื่อรถแขง่ ทกุ คนั ได้รับธงแดงหลงั จากการแขง่ ผา่ นไปแล้วไมน่ ้อยกวา่ 75% ของระยะทาง หรือระยะเวลาที่กําหนดไว้ในรายการแขง่ขนั(ผลการแขง่จะตดัสินตามตําแหนง่นบัแตร่ถแขง่คนันํา วิ่งผา่ นเส้นชยั ครัง้ สดุ ท้าย)

(เม่ือการแขง่ขนัสิน้สดุลงห้ามมิให้รถแขง่คนัใดท่ีรับสญัญาณธงตาหมากรุก(กรณี3.1.7.1) หรือธงแดง (กรณี 3.1.7.2) แล้วใน Raceนี ้วิ่งบนเส้นทางแขง่ ผา่ นเส้น Start/Finish อีกตอ่ ไป)

3.1.8. วนิ ัยการแข่งรถทางเรียบ

3.1.8.1. นกั แขง่ รถทางเรียบต้องพยายามควบคมุ ให้ยางรถแขง่ ทงั้ 4 ล้อใช้เฉพาะทางแขง่ (Track) ท่ีมีผิวเรียบแข็งเทา่ นนั้

3.1.8.1.1. ในชว่ งทางตรง (Straight) ให้หมายความถึงความกว้างของทางแขง่ จากเส้น ขาวขอบทางแขง่ ฝ่ังซ้ายถึงเส้นขาวขอบทางแขง่ ฝ่ังขวา

3.1.8.1.2. ในชว่ งทางโค้ง (Curve/Turn/Corner) ให้หมายความรวมถึงความกว้างจาก แผน่ ขอบปนู ฝั่งในโค้ง (Inside Kerb) ถึงเส้นขาวขอบทางแขง่ ฝั่งนอกโค้ง

3.1.8.1.3. ในชว่ งออกจากโค้ง (Curve/Turn/Corner Exit) ให้หมายความรวมถึงความ กว้างจากแผน่ขอบปนูฝั่งนอกโค้ง(ExitKerb)ถึงเส้นขาวขอบทางแขง่ฝั่งในโค้ง 3.1.8.2.ในการแขง่ขนัตามปกติรถแขง่หรือสว่นใดสว่นหนงึ่ของรถแขง่จะไมป่ะทะกระทบ กระแทกหรือเบียดซงึ่กนัและกนัอยา่งไรก็ตามในการแขง่ที่ใช้ความเร็วสงูระดบัใกล้เคียงกนั อาจมีกรณีที่รถแขง่หรือสว่นหนงึ่ของรถแขง่ปะทะกระทบกระแทกหรือเบียดกนัขนึ้ได้

แตเ่ หตกุ ารณ์ดงั กลา่ วต้องไมเ่ กิดขนึ้ โดยเจตนาหรือบอ่ ยครัง้ นกั แขง่ ต้องมีนํา้ ใจเพียงพอที่จะขอ โทษและให้อภยัซงึ่กนัและกนั

3.1.8.3. เป็นเรื่องปกตทิ ี่นกั แขง่ ทกุ คนต้องการชยั ชนะและขบั แขง่ อยา่ งสดุ ความสามารถ ถ้านกั แขง่ คนใดมีเจตนาชะลอความเร็วลงเพื่อให้นกั แขง่ รายอื่นช้าลง หรือเพื่อจดุ ประสงค์อื่นใด เชน่ แกล้งให้ ชนท้าย (Brake Check) ให้ถือวา่ เป็นเหตกุ ารณ์ผิดปกติ กรรมการมีสิทธิ์ที่จะตดั สินลงโทษได้ 3.1.8.4. ในกรณีรถแขง่ เกิดปัญหาที่ทําให้ไมส่ ามารถจะแขง่ ตอ่ ไปได้ และนกั แขง่ ต้องการให้ผ้อู ื่น แซงนกัแขง่ผ้นูนั้ต้องนํารถแขง่ออกนอกผิวทางแขง่หรือขบัรถแขง่ช้าลงนอกแนวความเร็วสงู (RacingLine)เพื่อกลบั เข้าพิท 3.1.8.5.ถ้ารถแขง่หมนุหรือหยดุบนผิวทางแขง่นกัแขง่ต้องรอจนกวา่รถแขง่คนัอื่นที่ตามมาใน ระยะใกล้ผา่ นไปหมดก่อน จงึ นํารถแขง่ ออกนอกผิวทางแขง่ หรือร่วมการแขง่ ตอ่ ไป

3.1.8.6. ถ้ารถแขง่ หลดุ ออกนอกผิวทางแขง่ นกั แขง่ ต้องรอจนกวา่ รถแขง่ คนั อื่นที่ตามมาใน ระยะใกล้ผา่ นไปหมดก่อน จงึ กลบั เข้าสผู่ ิวทางแขง่ ได้ แต่การเข้าสผู่ ิวทางแขง่ อยา่ งกะทนั หนั อนันา่จะก่อให้เกิดอนัตรายอาจจะถกูพิจารณาปรับโทษได้

3.1.8.7.กีฬาแขง่รถทางเรียบเป็นการแขง่ขนัรายบคุคลนกัแขง่ต้องไมข่บัแขง่ในลกัษณะร่วมมือ กบั นกั แขง่ ร่วมสงั กดั เชน่ นกั แขง่ รายหนงึ่ ให้เพื่อนร่วมสงั กดั แซงผา่ นไปง่ายๆโดยไมพ่ ยายามทํา การแขง่ ขนั แตห่ ลงั จากเพื่อนร่วมสงั กดั รายนนั้ แซงไปแล้ว กลบั ทําการแขง่ กบั นกั แขง่ รายอื่นๆอยา่ ง จริงจงั เตม็ ความสามารถ

3.1.8.8. การขบั กีดกนั (Blocking) หมายถึงนกั แขง่ รถแขง่ คนั หน้าเปลี่ยนเส้นทางจากซ้ายไปขวา หรือจากขวาไปซ้ายสลบัไปสลบัมาเพื่อป้องกนัไมใ่ห้รถแขง่คนัอื่นผา่นหรือแซงได้ถือวา่เป็นการ ขบั แขง่ ที่ไมม่ ีนํา้ ใจนกั กีฬา 3.1.8.9.การขบัขวางทาง(Baulking)หมายถึงนกัแขง่ที่ตงั้ใจชะลอความเร็วเพื่อให้รถคนัอื่นที่ ต า ม ม า ข ้ า ง ห ล งั ช ้ า ล ง ถ ื อ เ ป ็ น ก า ร ข บั แ ข ง่ ท ี ่ ไ ม ม่ ี น ํ า้ ใ จ น กั ก ี ฬ า

3.1.8.10. ในระหวา่ งการแขง่ ขนั นกั แขง่ ที่ทําผิดกตกิ า หรือไมม่ ีนํา้ ใจนกั กีฬา อาจจะได้รับการ

ตกั เตือนด้วยธงขาวสลบั ดําพร้อมหมายเลข หรืออาจจะได้รับธงดําพร้อมหมายเลขเพื่อให้ออกจาก การแขง่ ขนั 3.1.8.11.บนผิวทางแขง่(Track)ห้ามมีบคุคลอื่นชว่ยเหลือหากพบวา่ผ้แูขง่ขนัรายใดได้รับความ ชว่ ยเหลือขณะจบั เวลารอบคดั เลือก ระหวา่ ง Rolling-start หรือขณะแขง่ ขนั ให้ยกเลิกผลของนกั แขง่ รายนนั้ ในการจบั เวลา หรือใน Race นนั้ นกั แขง่ รายอื่นที่ชว่ ยเหลือ ต้องได้รับโทษเชน่ เดียวกบั ผ้รู ับการชว่ ยเหลือ (ยกเว้นในกรณีที่การชว่ ยเหลือนนั้ เกี่ยวกบั ความปลอดภยั )

3.1.8.12. ทีมแขง่ (Driver, Entrant และ Team Manager) ต้องรับผิดชอบตอ่ พฤตกิ รรมของ

บคุ ลากรทกุ คนในทีม

3.1.8.13. ห้ามบคุ ลากรทกุ คนในทีม (นกั แขง่ เจ้าของทีม ผ้จู ดั การทีม ชา่ งประจําทีม และผู้ร่วม ทีม)เสพสิ่งมนึเมาหรือยาเสพตดิทกุชนิดภายในปริมณฑลสนามแขง่ในวนัแขง่ขนั(ก่อนการแขง่ขนั ในวนันนั้จะจบสิน้)การฝ่าฝืนจะถกูพิจารณาโทษสถานหนกั 3.1.8.14.ระหวา่งกําหนดเวลาของรายการแขง่ (ProgramSchedule)ห้ามฝึกซ้อมหรือทดสอบ รถแขง่ ในเส้นทางแขง่ นอกเวลาที่กําหนด

3.1.8.15. ห้ามนกั แขง่ หรือบคุ ลากรอื่นในทีมนํารถลงซ้อมในเส้นทางแขง่ โดยไมส่ วมชดุ แขง่ และ อปุ กรณ์ป้ องกนั โดยเดด็ ขาด

3.1.8.16. เป็นหน้าที่ของทีมแขง่ จะต้องตดิ ตามประกาศอยา่ งเป็นทางการใดๆ ที่ตดิ ประกาศ ณ สถานที่ตดิ ตงั้ป้ายประกาศ

3.1.8.17.ห้ามสบู บหุรี่หรือดื่มสารผสมแอลกอฮอล์ในเขตพิท(Pit-boxและPitGarage)

3.1.9. การแซงและการห้ามแซง

3.1.9.1.รถแขง่คนัหน้าไมม่ีสิทธ์ิกระทบกระแทกปะทะหรือเบียดรถแขง่คนัหลงัที่เริ่มเข้าสู่ กระบวนการแซง 3.1.9.2.เมื่อรถแขง่คนัหลงัต้องการวิ่งแซงรถคนัหน้ารถคนัหลงัไมม่ีสิทธ์ิที่จะชนดนักระทบ กระแทกปะทะหรือเบียดรถแขง่คนัหน้า

3.1.9.3. ในกรณีที่รถแขง่ วิ่งคขู่ นานมาด้วยกนั และตา่ งฝ่ายตา่ งแยง่ กนั เข้าโค้ง นกั แขง่ ทงั้ สองฝ่าย มีหน้าที่ต้องรักษาเส้นทางของตนโดยไมเ่ซถลาเข้าหรือออกไปหาอีกฝ่ายหนงึ่ ผ้ทู ี่หกั เหเส้นทางจะ ถกู พิจารณาให้เป็นฝ่ายผิด 3.1.9.4.ในกรณีที่รถแขง่คนัหน้าเตรียมที่จะเข้าโค้งและมีรถแขง่คนัอื่นวิ่งแซงเสียบเข้ามาด้านใน จนล้อหน้าของรถแขง่คนัหลงัผา่นขนึ้มาเสมอตําแหนง่ที่นงั่ผ้ขูบัของรถคนัหน้าได้แล้วรถแขง่คนั หน้าต้องเปิดพืน้ที่วา่ง(RacingRoom)ให้คแู่ขง่ตีคไู่ปได้โดยหลีกเลี่ยงการกระทบกนัให้ถึงที่สดุ 3.1.9.5.ในกรณีที่การแขง่ขนัเกิดเหตกุารณ์ที่ไมป่กติซงึ่กรรมการต้องให้สญัญาณธงเหลือง นกัแขง่ต้องชะลอความเร็วและต้องไมแ่ซงรถแขง่คนัหน้า(ที่ยงัอยใู่นสภาพแขง่ตอ่ได้)นบัตงั้แต่ ตําแหนง่ ที่ตงั้ ของธงเหลืองแรก จนกวา่ จะถึงตําแหนง่ ที่ตงั้ ของธงเขียว จงึ จะขบั เคี่ยวเพื่อแซงตอ่ ไป 3.1.9.6. ในกรณีที่เกิดอบุ ตั เิ หตรุ ้ายแรงที่สง่ ผลตอ่ ความไมป่ ลอดภยั นายสนามหรือกรรมการ ควบคมุการแขง่ขนัอาจสงั่ให้สญัญาณธงแดงนกัแขง่ทงั้หมดต้องยตุกิารแขง่ในทนัทีโดยต้องชะลอ ความเร็วและต้องไมแ่ซงรถแขง่คนัหน้า(ที่ยงัอยใู่นสภาพแขง่ตอ่ได้)เพื่อเตรียมจอดรถในจดุที่นาย สนามกําหนด(การเลือกให้สญัญาณธงแดงเพื่อยตุกิารแขง่ขนัจะคํานงึถึงสถานการณ์ที่อาจ ก่อให้เกิดอนั ตราย เชน่ การกีดขวาง การมีผ้ไู ด้รับบาดเจ็บ โดยไม่จําเป็นต้องคํานงึ ถึงจํานวน รถแขง่ )

3.1.9.7. รถแขง่ คนั ที่กําลงั จะถกู แซงทบั รอบจากรถแขง่ ตําแหนง่ ที่หนงึ่ (และตําแหนง่ อื่นๆอีก) จะ ได้รับสญั ญาณธงฟ้าจากกรรมการประจําจดุ จะต้องรักษาเส้นทางวิ่งให้ออกนอกแนวความเร็วสงู (Racing Line) ของรถแขง่ ที่กําลงั จะแซง ผา่ นไปโดยกีดขวางให้เสียเวลา

บทลงโทษผู้กระทาํ ผิดกตกิ า(Penalty)

การฝ่าฝืนกตกิ าข้อกําหนดข้อห้ามหรือวินยั ของการแขง่ รถทางเรียบมีระดบั ความรุนแรงแหง่ ความผิดตา่งๆกนัซงึ่สมควรได้รับการปรับโทษในระดบัตา่งๆกนัให้เหมาะสมกบัประเดน็ความผิด

?

ระหวา่ งการแขง่ ขนั นายสนามมีอํานาจเปรียบเทียบปรับโทษได้ทนั ที (ยกเว้นกรณีโทษปรับให้ออก จากการแขง่ ขนั ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั ) ดงั นี ้

3.1.10.1. นกั แขง่ ไมน่ ํารถแขง่ เข้าจบั เวลาในรอบคดั เลือก

บทลงโทษ: จดั ตําแหนง่ ออกรถเป็นคนั ท้ายสดุ (หากมีมากกวา่ 1 ราย ให้จบั สลากกําหนดตําแหนง่ ของรถแขง่ ในกลมุ่ ท้ายขบวน)

3.1.10.2. นกั แขง่ ไมเ่ ข้าร่วมประชมุ นกั แขง่ (Drivers Briefing)

บทลงโทษ: ไมบ่ นั ทกึ เวลาในรอบคดั เลือก จดั ตําแหนง่ ออกรถเป็นคนั ท้ายสดุ (หากมีมากกวา่ 1 ราย ให้จบั สลากกําหนดตําแหนง่ ของรถแขง่ ในกลมุ่ ท้ายขบวน) รวมถึงปรับบวกเวลา 15 วินาทีใน การแขง่ ทกุ RaceของEventนนั้

3.1.10.3.ออกรถก่อนสญั ญาณ(JumpStart)

บทลงโทษ: Stop-and-go หรือปรับบวกเวลา 30-60 วินาที

3.1.10.4.ไมเ่คารพสญั ญาณธงฟ้า

บทลงโทษ: Stop-and-go หรือปรับบวกเวลา 30-60 วินาที

3.1.10.5.ไมเ่คารพสญั ญาณธงเหลือง

บทลงโทษ: Stop-and-go หรือปรับบวกเวลา 30-60 วินาที

3.1.10.6.ไมเ่คารพสญั ญาณธงแดง

บทลงโทษ: Stop-and-go หรือปรับบวกเวลา 30-60 วินาที ถึงให้ออกจากการแขง่ ขนั เฉพาะ Race (กรณีโทษปรับให้ออกจากการแขง่ ขนั ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั ) 3.1.10.7. ขบั ขี่อยา่ งอนั ตราย ไมม่ ีนํา้ ใจนกั กีฬา

บทลงโทษ: Stop-and-go หรือปรับบวกเวลา 30-60 วินาที ถึงให้ออกจากการแขง่ ขนั เฉพาะ Race (กรณีโทษปรับให้ออกจากการแขง่ ขนั ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั ) 3.1.10.8. เจตนาขวางทางรถคนั ที่เร็วกวา่ อยา่ งเห็นได้ชดั เจน

บทลงโทษ: Stop-and-go หรือปรับบวกเวลา 30-60 วินาที ถึงให้ออกจากการแขง่ ขนั เฉพาะ Race (กรณีโทษปรับให้ออกจากการแขง่ ขนั ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั ) 3.1.10.9.ไมเ่คารพสญั ญาณธงดําขาว3ครัง้

บทลงโทษ: ธงดํา ให้ออกจากการแขง่ ขนั เฉพาะ Race (โดยความเห็นชอบจากกรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั )

3.1.10.10.ไมเ่คารพสญั ญาณธงดําส้ม3ครัง้

บทลงโทษ: ธงดํา ให้ออกจากการแขง่ ขนั เฉพาะ Race (โดยความเห็นชอบจากกรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั )

3.1.10.11.ไมเ่คารพสญั ญาณธงดํา

บทลงโทษ: ให้ออกจากการแขง่ ขนั เฉพาะ Race (หยดุ บนั ทกึ รอบ/เวลาตงั้ แต่สญั ญาณธงดํา) (โดยความเห็นชอบจากกรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั ) 3.1.10.12.เจตนาเบนทิศทางเพื่อชนรถแขง่คนัที่กําลงัแซง

บทลงโทษ: ปรับถอยตําแหนง่ เทา่ ที่คกู่ รณีเสียตําแหนง่ หรือปรับบวกเวลาเทา่ ที่คกู่ รณีเสียเวลา ถึงให้ออกจากการแขง่ ขนั เฉพาะ Race หรือทงั้ Event (กรณีโทษปรับให้ออกจากการแขง่ ขนั ต้อง ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั ) 3.1.10.13.เจตนาชนหรือกระแทกรถแขง่คนัหน้าให้เสียหลกัเพื่อให้ง่ายตอ่การขนึ้แซง บทลงโทษ: ปรับถอยตําแหนง่ เทา่ ที่คกู่ รณีเสียตําแหนง่ หรือปรับบวกเวลาเทา่ ที่คกู่ รณีเสียเวลา ถึงให้ออกจากการแขง่ ขนั เฉพาะ Race หรือทงั้ Event (กรณีโทษปรับให้ออกจากการแขง่ ขนั ต้อง ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั )

3.1.10.14. แซงหรือใช้ความเร็วเกินกําหนดบน Pit-lane หรือใน Paddock

บทลงโทษ: Stop-and-go หรือปรับบวกเวลา 30-60 วินาที ถึงให้ออกจากการแขง่ ขนั เฉพาะ Race

หรือทงั้ Event (กรณีโทษปรับให้ออกจากการแขง่ ขนั ต้องได้รับความเห็นกรณีโทษปรับให้ออกจาก

การแขง่ ขนั )

3.1.10.15.ใช้วาจาหมิ่นประมาทหรือขม่ขผู่้แูขง่ขนัทีมอื่นๆ

บทลงโทษ: ให้ออกจากการแขง่ ขนั เฉพาะ Race หรือทงั้ Event (กรณีโทษปรับให้ออกจากการ

แขง่ ขนั ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั )

3.1.10.16. มีพฤตกิ รรมรบกวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ กรรมการ และ/หรือนายสนาม

บทลงโทษ: ให้ออกจากการแขง่ ขนั เฉพาะ Race หรือทงั้ Event (กรณีโทษปรับให้ออกจากการ

แขง่ ขนั ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั )

3.1.10.17. เจตนาไมป่ ฏิบตั ติ ามกตกิ า Technical Regulations

บทลงโทษ: ให้ออกจากการแขง่ ขนั เฉพาะ Race หรือทงั้ Event (กรณีโทษปรับให้ออกจากการ

แขง่ ขนั ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั )

(ประเดน็ การฝ่ าฝื นอ่ืนและการพจิ ารณาปรับโทษอ่ืน ให้เป็ นอาํ นาจของกรรมการควบคุม การแข่งขันจาก ร.ย.ส.ท.)

3.1.11. การย่ืนประท้วง

การประท้วงตา่ งๆ จะต้องทําหนงั สือเป็นลายลกั ษณ์อกั ษรยื่นตอ่ กรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั

ผา่ นนายสนาม พร้อมเงินคา่ ธรรมเนียมการประท้วงตามอตั ราที่กําหนดในกตกิ ากีฬาแขง่ ขนั รถยนต์แหง่ ชาติประจําปีที่เกิดเหตุ

3.1.11.1.นกัแขง่ผ้เูข้าแขง่ขนัหรือผ้จูดัการทีมที่มีใบอนญุ าตผ้จูดัการทีมเทา่นนั้เป็นผ้มูีสิทธ์ิ ประท้วงไมร่ับการประท้วงจากบคุคลอื่น(ผ้ปูระท้วงจะต้องอยใู่นรุ่นและการแขง่ขนันนั้ๆ) 3.1.11.2.การประท้วงการจบัเวลาของผ้จูดัแขง่กรรมการควบคมุการแขง่ขนัจะทําหน้าที่พิจารณา คําประท้วง คําตดั สินของกรรมการควบคมุ การแขง่ ขนั ถือเป็นที่สนิ้ สดุ 3.1.11.3.การประท้วงการกระทําผิดกตกิาในระหวา่งทําการแขง่ขนั ให้ทําภายใน30นาทีหลงัจบ การแขง่ ขนั

3.1.11.4.การประท้วงผลการแขง่ขนั ให้ทําภายใน30นาทีหลงัจากประกาศผล

3.1.11.5. ไม่อนุญาตให้ประท้วงการตัดสินว่าออกรถก่อนสัญญาณ (Jump Start) หรือการ ปรับโทษ Stop-and-go ในกรณีต่างๆ

3.1.12. การย่ืนอุทธรณ์

ผ้รู่วมแขง่ขนัอาจอทุธรณ์การตดัสินของกรรมการควบคมุการแขง่ขนัได้โดยทําหนงัสือยื่นถึง คณะกรรมการกีฬายานยนต์ร.ย.ส.ทภายใน2วนั ทําการหลงั จากสนิ้ สดุ การแขง่ พร้อมเงิน คา่ธรรมเนียมการอทุธรณ์ตามอตัราที่กําหนดในกตกิากีฬาแขง่ขนัรถยนต์แหง่ชาตปิระจําปีที่

เกิดเหตู คณะกรรมการกีฬายานยนต์ ร.ย.ส.ท.จะจดั ให้มีการสอบสวนเหตกุ ารณ์ด้วยความเป็น ธรรม และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลงั การตดั สินของคณะกรรมการกีฬายานยนต์ ร.ย.ส.ท.ถือเป็นที่สิน้ สดุ

3.1.13. หลักเกณฑ์การจัดแข่งเพ่ือชงิ ตาํ แหน่งชนะเลิศแห่งประเทศไทย

3.1.13.1. ให้จดั แขง่ ในลกั ษณะ Sprint Race ระหวา่ งปีจํานวนหลายรายการ (Series) ให้ได้ ระยะทางแขง่ รวมกบั ระยะทางในรอบคดั เลือกทงั้ ปีไมน่ ้อยกวา่ 500 กิโลเมตร

3.1.13.2. ให้มีตําแหนง่ นกั แขง่ ผ้ชู นะเลิศแหง่ ประเทศไทยในรูปแบบการแขง่ ทางเรียบ 3 ตําแหนง่ แบง่ แยกตามประเภทของรถแขง่ ดงั นี้

3.1.13.2.1. ประเภท Thailand Grand Touring 3.1.13.2.2. ประเภท Thailand Touring Car 3.1.13.2.3. ประเภท Thailand Pickup Truck

3.1.13.3. ร.ย.ส.ท. อาจจะกําหนดให้มีผ้จู ดั แขง่ มากกวา่ หนงึ่ รายเป็นผ้จู ดั แขง่ เพื่อชิงตําแหนง่ ชนะเลิศแหง่ ประเทศไทยในแตล่ ะปี โดยผ้จู ดั แขง่ ทกุ รายต้องใช้ Sporting Regulations และ Technical Regulations ที่ ร.ย.ส.ท. กําหนดขนึ ้ อยา่ งเคร่งครัด

3.1.13.4. ในกรณีที่ ร.ย.ส.ท. กําหนดให้มีผ้จู ดั แขง่ หลายรายในประเภทรถแขง่ เดียวกนั ให้นบั คะแนนสะสมของนกั แขง่ แตล่ ะคนจากการแขง่ ของผ้จู ดั แขง่ ทกุ รายร่วมกนั ทกุ รายการหรือเพียงบาง สดั สว่ นของทกุ รายการ

3.1.13.5. ผ้จู ดั แขง่ ต้องจดั กําหนดการแขง่ (Program) ของแตล่ ะรายการ (Event) ให้มีการแขง่ (Race) 2 เที่ยว รวมระยะทางใน Race-1, Race-2 และรอบคดั เลือกได้ Event ละประมาณ 100-125 กิโลเมตร

3.1.13.6. ในแตล่ ะรายการแขง่ (Event) ผ้จู ดั แขง่ ต้องกําหนดให้มีการจบั เวลารอบคดั เลือก (Qualifying) เพื่อกําหนดตําแหนง่ ออกรถ (Starting Grid) ใน Race-1

3.1.13.7. ในกรณีที่มีผ้สู มคั รเข้าแขง่ เป็นจํานวนมากเกินกวา่ สภาพสนามแขง่ จะรับได้ในเกณฑ์ ปลอดภยั (ตามสตู รคํานวณของ FIA Appendix-O) ผ้จู ดั แขง่ จะจดั ให้มีการจบั เวลารอบคดั เลือก ชว่ งที่หนงึ่ (Q1) โดยผ้สู มคั รทงั้ หมดนํารถแขง่ เข้าจบั เวลาพร้อมกนั ในชว่ งเวลา 20 นาที เพื่อคดั ให้ เหลือเพียงจํานวนที่สนามแขง่จะรับได้ในเกณฑ์ปลอดภยัโดยรับเข้าสกู่ารแขง่ขนัเฉพาะผ้สูมคัรที่ ทําเวลาได้ดีที่สดุ ไลเ่ รียงตามลําดบั จนถึงรายที่ครบจํานวนจํากดั เทา่ นนั้ (จํานวนรถแขง่ ที่ให้ลงจบั เวลาพร้อมกนั ในชว่ งเวลาเดียวกนั ต้องไมเ่ กินกวา่ 120% ของจํานวนรถแขง่ สงู สดุ สําหรับการแขง่ ) 3.1.13.8. ผ้สู มคั รที่ทําเวลาในรอบคดั เลือก Q1 ได้อนั ดบั ที่ 11 ถึงอนั ดบั สดุ ท้าย จะได้รับตําแหนง่ ออกรถตําแหนง่ ที่ 11 ถึงตําแหนง่ สดุ ท้ายใน Race-1

3.1.13.9. ผ้สู มคั รที่ทําเวลาในรอบคดั เลือก Q1 ได้อนั ดบั ที่ 1 ถึงอนั ดบั ที่ 10 จะต้องเข้าจบั เวลา รอบคดั เลือกชว่ งที่สอง (Q2) ในชว่ งเวลา 20 นาที

3.1.13.10. ผ้สู มคั รที่ทําเวลาในรอบคดั เลือก Q2 ได้อนั ดบั ที่ 1 ถึงอนั ดบั ที่ 10 จะได้รับตําแหนง่ ออกรถตําแหนง่ ที่ 1 ถึงตําแหนง่ ที่ 10 ใน Race-1 (ตําแหนง่ ที่ 1, 2, 3 มีคะแนนสะสม 3, 2, 1 คะแนนตามลําดบั )

3.1.13.11.ตําแหนง่ออกรถในRace-2กําหนดเรียงตามลําดบัเวลาประจํารอบที่ดีทีสดุ (Best Lap) ของรถแขง่ แตล่ ะคนั (รวมถึง Lap Time ของรถแขง่ ที่เป็ น DNF) จาก Race-1 (รถแขง่ ที่เป็ น

DNS ใน Race-1 จะถกู เรียงตําแหนง่ ออกรถใน Race-2 จากท้ายแถวของรถที่มี Best Lap จาก Race-1 ทงั้ หลาย ตามลําดบั เวลาที่ทําไว้ใน Q1 หรือ Q2) 3.1.13.12.รถแขง่ทงั้หมดจะได้รับสญั ญาณออกตวั (StartSignal)พร้อมกนั (MassStart)

3.1.13.12.1. ให้ใช้ Standing Start ใน Race-1

3.1.13.12.2. ให้ใช้ Rolling Start ใน Race-2

3.1.13.13. การสะสมคะแนนสําหรับตดั สินตําแหนง่ ผ้ชู นะเลิศแหง่ ประเทศไทยของนกั แขง่ แตล่ ะ ราย คํานวณจากคะแนนสะสมจากแตล่ ะรายการได้ดงั นี ้

3.1.13.13.1. จากผลการจบั เวลารอบคดั เลือก Q2 ตําแหนง่ ที่ 1, 2, 3 สะสมได้ 3, 2, 1 คะแนนตามลําดบั

3.1.13.13.2.จากผลการแขง่ Race-1

ตําแหนง่ ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 สะสมได้ 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดบั

3.1.13.13.3.จากผลการแขง่ Race-2

ตําแหนง่ ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 สะสมได้ 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดบั

3.1.13.14. นกั แขง่ ที่มีผลการแขง่ ตําแหนง่ ที่ 1 ถึงตําแหนง่ ที่ 8 จากแตล่ ะ Race จะสะสมคะแนน ได้ตอ่เมื่อมีรถแขง่ออกสตาร์ทตงั้แต่10คนัขนึ้ไป

3.1.13.14.1.เมื่อมีรถแขง่ออกสตาร์ทได้จํานวนระหวา่ง10คนัถึง15คนัให้นกัแขง่ ตําแหนง่ ที่ 1 ถึงตําแหนง่ ที่ 8 ใน Race นนั้ สะสมคะแนนได้เพียงกึ่งหนงึ่

3.1.8.14.2.เมื่อมีรถแขง่ออกสตาร์ทได้จํานวนตงั้แต่16คนัขนึ้ไปให้นกัแขง่ ตําแหนง่ ที่ 1 ถึงตําแหนง่ ที่ 8 ใน Race นนั้ สะสมคะแนนได้เตม็ อตั รา

3.1.13.15. การปรับเพิ่มนํา้ หนกั ตามคะแนนสะสม (Leaders Ballast) ให้มีผลบงั คบั ระหวา่ ง Event เทา่ นนั้ (ไมต่ ้องปรับนํา้ หนกั ระหวา่ ง Race-1 กบั Race-2) นกัแขง่ที่มีคะแนนสะสมเป็นอนัดบัที่1ให้เพิ่มนํา้หนกัรถแขง่ขนั้ตํ่าอีก50กิโลกรัม นกัแขง่ที่มีคะแนนสะสมเป็นอนัดบัที่2ให้เพิ่มนํา้หนกัรถแขง่ขนั้ตํ่าอีก40กิโลกรัม นกัแขง่ที่มีคะแนนสะสมเป็นอนัดบัที่3ให้เพิ่มนํา้หนกัรถแขง่ขนั้ตํ่าอีก30กิโลกรัม นกัแขง่ที่มีคะแนนสะสมเป็นอนัดบัที่4ให้เพิ่มนํา้หนกัรถแขง่ขนั้ตํ่าอีก20กิโลกรัม นกัแขง่ที่มีคะแนนสะสมเป็นอนัดบัที่5ให้เพิ่มนํา้หนกัรถแขง่ขนั้ตํ่าอีก10กิโลกรัม

3.1.13.16. ให้นกั แขง่ แตล่ ะราย ในแตล่ ะประเภทของรถแขง่ ในแตล่ ะ Event ใช้รถแขง่ ได้เพียงคนั เดียวที่ผา่ นการตรวจสภาพถกู ต้องตามกตกิ าเทคนิค นบั ตงั้ แตก่ ารจบั เวลารอบคดั เลือก Q1, Q2, Race-1จนจบสิน้Race-2(ไมอ่นญุาตให้ใช้รถแขง่สํารองหรือขอเปลี่ยนใช้รถแขง่คนัอื่น)

3.1.13.16.1. รถแขง่ ที่เปลี่ยนเครื่องยนต์ภายหลงั การตรวจสภาพ แตก่ ่อน Q1 ต้องถกู ปรับผลการจบั เวลาใน Q1 ถอยหลงั ไป 10 ตําแหนง่ (หรือเป็นตําแหนง่ ท้ายสดุ )

3.1.13.16.2. รถแขง่ ที่เปลี่ยนเครื่องยนต์ภายหลงั Q1 หรือ Q2 แตก่ ่อน Race-1 ต้องถกู ปรับตําแหนง่ ออกรถใน Race-1 ถอยหลงั ไป 10 ตําแหนง่ (หรือเป็นตําแหนง่ ท้ายสดุ )

3.1.13.16.3. รถแขง่ ที่เปลี่ยนเครื่องยนต์ภายหลงั Race-1 แตก่ ่อน Race-2 ต้องถกู ปรับตําแหนง่ ออกรถใน Race-2 ถอยหลงั ไป 10 ตําแหนง่ (หรือเป็นตําแหนง่ ท้ายสดุ )Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.