ประวัติ Sport Learning

//

ประวัติของกีฬา


การเล่นกรีฑาในประเทศไทยริเริ่มโดยครูฝรั่งชาวอังกฤษนำมาสอนให้นักเรียนไทยได้ฝึกเล่นกันในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วค่อยเจริญแพร่หลายขึ้นหลังปี พ.ศ.2440 เป็นต้นมา

   สมัยมนุษย์ชาวถ้ำ กรีฑานับว่าเป็นกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดเกิดมาพร้อมกับมนุษย์เพราะแต่ก่อนมนุษย์เราไม่รู้จักทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง ไม่รู้จักสร้างที่พัก เครื่องนุ่งห่มเหมือนปัจจุบัน มนุษย์สมัยนั้นต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติ และความดุร้ายของสัตว์ป่านานาชนิด มีที่อยู่อาศัยแห่งเดียวคือ ตามถ้ำซึ่งเราเรียกว่า Cave man พวกนี้แหล่ะที่เป็นต้นกำเนิดของการกีฬา โดยที่มนุษย์เหล่านี้ต้องกันตัวเองจากสัตว์ร้ายบางครั้งต้องวิ่งหนี การพยายามวิ่งเร็วเพื่อให้พ้นจากสัตว์ไป การวิ่งเร็วของคนถ้าหากเทียบกับปัจจุบันก็เป็นพวกวิ่งระยะสั้น หากการวิ่งหนีที่ต้องใช้การวิ่งเวลานาน ๆ ก็เป็นการวิ่งระยะยาว หรือวิ่งทน

       การวิ่งในที่นี้อาจรวมไปถึงการวิ่งเพื่อไล่จับสัตว์มาเป็นอาหารหรือการต่อสู้ระหว่างเผ่ากันด้วย ในบางครั้งขณะที่วิ่ง มีต้นไม้หรือก้อนหินขวางหน้า ถ้าเป็นต่ำก็กระโดดข้ามไป ปัจจุบันก็เป็นกระโดดข้ามรั้วและกระโดดสูง ถ้าต้องกระโดดข้ามลำธารเล็ก ๆ แคบ ๆ เป็นช่วง ๆ ติดต่อกัน ก็กลายมาเป็นกระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดด แต่ถ้าลำธารหรือเหวนั้นกว้างสุดที่จะกระโดดไกล และเขย่งก้าวกระโดดข้ามได้อย่างธรรมดาจำเป็นต้องหาไม้ยาว ๆ มาปักกลางลำธารหรือแง่หินและโหนตัวข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ก็กลายเป็นกระโดดค้ำ การใช้หอกหรือแหลนที่ทำด้วยไม้ยาว ๆ เป็นอาวุธพุ่งฆ่าสัตว์ปัจจุบันก็กลายมาเป็นพุ่งแหลน หรือการเอาก้อนหินใหญ่ ๆ ทุ่มใส่สัตว์ ขว้างสัตว์ก็กลายเป็นขว้างจักรในสมัยนี้ จึงได้เห็นได้ว่าการวิ่ง กระโดด ทุ่ม พุ่ง ขว้าง เหวี่ยง ที่พ่อ แม่ หรือหัวหน้าเผ่าสั่งสอนถ่ายทอดให้กันสมัยนั้น เพื่อไว้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันมาในปัจจุบันก็มีเช่นกัน ผู้ทำหน้าที่นั้นก็คือ ครูบาอาจารย์ และโค้ชนั่นเอง

สมัยโรมัน ต่อมาในปลายสมัยของ “ โฮเมอร์” มีชนเผ่าหนึ่งมาตั้งรกรากอยู่บนฟากฝั่งแม่น้ำ “ ไทเบอร์” ทางด้านตะวันออกของกรีก พวกนี้เองตอนหลังกลายเป็นพวกโรมันเป็นชาตินักรบมีความกล้าหาญ อดทน และมีอิทธิผลยิ่งใหญ่ขึ้นมาพร้อม ๆ กับความเสื่อมลงของประเทศกรีก และในที่สุด เมื่อกรีกตกอยู่ภายใต้อำนาจของจักรวรรดิโรมัน การกีฬาของกรีกก็พลอยเสื่อมลงเป็นลำดับ ส่วนการพลศึกษาของโรมันเจริญขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทางด้านพลศึกษา เพื่อให้พลเมืองมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นทหารของชาติต่อไป

 ประวัติกรีฑาในประเทศไทย

    การเล่นกรีฑาในประเทศไทยริเริ่มโดยครูฝรั่งชาวอังกฤษนำมาสอนให้นักเรียนไทยได้ฝึกเล่นกันในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมัยรัชกาลที่ 5แล้วค่อยเจริญแพร่หลายขึ้นหลังปี พ.ศ.2440 เป็นต้นมา

การเล่นกรีฑาเริ่มเป็นทางการขึ้นเมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปและเมื่อเสด็จนิวัติกลับประเทศไทย ทางราชการโดยมอบหมายให้ กระทรวงธรรมการ ครู นักเรียนรวมถึงประชาชนได้จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชน โดยได้จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง (ทุ่งพระสุเมรุ) เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440 และตั้งแต่นั้นมาก็จัดเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมาโดยตลอด 


   ปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลตั้งกรมพลศึกษาขึ้น กรมพลศึกษามีนโยบายส่งเสริมการกีฬาและการกรีฑาของชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น หลังจากตั้งกรมพลศึกษาขึ้นแล้ว กีฬาและกรีฑาได้ก็รับการสนับสนุนจัดให้มีการแข่งขันหลายประเภท เช่น กรีฑาระหว่างโรงเรียน กรีฑาระหว่างมหาวิทยาลัย และกรีฑาระหว่างประชาชน เป็นต้น 

   ปี พ.ศ. 2494 ได้มีการจัดตั้งสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแข่งขัน กรีฑาประเภทมหาวิทยาลัยและประชาชนแทนกรมพลศึกษา และในปีนี้เองประเทศไทยก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์กรีฑาโลก 

   ปี พ.ศ. 2504 ได้จัดตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้น มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมกีฬาประชาชน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกๆ ปีหมุนเวียนกันไปในแต่ละจังหวัด ในการแข่งขันกีฬาเขต (กี ฬาแห่งชาติในปัจจุบัน) และถือว่ากรีฑาเป็นกีฬาหลักที่ต้องมีการแข่งขันทุกครั้ง 

   ปี พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


วิธีฝึกทักษะเบื้องต้น

ประเภทของกรีฑา

กรีฑาประเภทลู่ ( Track Events )

กรีฑาประเภทลู่

กรีฑาประเภทลู่ คือ กรีฑาประเภทที่ต้องแข่งขันกันบนทางวิ่ง หรือถนน หรือบนทางวิ่งที่เรียกว่า “ลู่” ใช้การวิ่งเป็นสำคัญ ตัดสินกัน 

ด้วยความเร็วและเวลา แบ่งออกเป็น

การวิ่งระยะสั้น ( The Sprints ) นักกรีฑาต้องวิ่งในช่องวิ่งเฉพาะตัวตลอดระยะทาง มีระยะทางไม่เกิน 400 เมตร ได้แก่ 

1. วิ่ง 100 เมตร ชาย

2. วิ่ง 100 เมตร หญิง

3. วิ่ง 200 เมตร ชาย

4. วิ่ง 200 เมตร หญิง

5. วิ่ง 400 เมตร ชาย

6. วิ่ง 400 เมตร หญิง

การวิ่งระยะกลาง ( Middle Distance )

ประเภทกรีฑาที่มีระยะทางแข่งขันเกิน 400 เมตร แต่ไม่เกิน 1,500 เมตร ได้แก่

1. วิ่ง 800 เมตร ชาย

2. วิ่ง 800 เมตร หญิง

3. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย

4. วิ่ง 1,500 เมตร หญิง

การวิ่งระยะไกล ( Long Distance ) มีระยะทางแข่งขันเกิน 1,500 เมตร ขึ้นไป ได้แก่

1. วิ่ง 3,000 เมตร หญิง

2. วิ่ง 5,000 เมตร ชาย

3. วิ่ง 10,000 เมตร ชาย

วิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง ได้แก่

1. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง

2. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย

3. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง

4. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย

5. วิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง 3,000 เมตร ( Steeple Chase ) ชาย

วิ่งผลัด ( Relay) ได้แก่

1. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย

2. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง

3. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย

4. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง

กรีฑาประเภทลาน ( Field Events )

กรีฑาประเภทลาน

กรีฑาประเภทลาน คือ กรีฑาประเภทที่ต้องประลองกันบนลานกว้าง ๆ หรือพื้นสนามที่ว่าง จะตัดสินผลการแข่งขันกันด้วยความไกล

หรือความสูง แบ่งออกเป็น

ประเภทกระโดดเพื่อความไกล ได้แก่

1. กระโดดไกล (Long Jump) ชายและหญิง

2. เขย่งก้าวกระโดด (Triple Jump)ชายและหญิง

ประเภทกระโดดเพื่อความสูง ได้แก่

1. กระโดดสูง (High Jump)ชายและหญิง

2. กระโดดค้ำ (Pole Vault)ชายและหญิง

ประเภททุ่ม ขว้าง พุ่ง (Throwing) ได้แก่

1. ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put)ชายและหญิง

2. ขว้างจักร (Discus Throw)ชายและหญิง

3. พุ่งแหลน (Javelin Throw)ชายและหญิง

4. ขว้างค้อน (Hammer)ชายและหญิง

กรีฑาประเภทถนน ( Road Races )

กรีฑาประเภทถนน

กรีฑาประเภทถนน นักกรีฑาต้องวิ่งบนถนนซึ่งทำเครื่องหมายไว้ชัดเจนแล้ว และพื้นถนนต้องไม่ใช่พื้นที่อ่อนนุ่ม เส้นเริ่มและเส้นชัยจะให้

อยู่ในบริเวณสนามกรีฑาก็ได้ ระยะทางในการแข่งขัน ได้แก่วิ่ง 15 กิโลเมตร วิ่ง 20 กิโลเมตร วิ่ง 25 กิโลเมตรวิ่ง 30 กิโลเมตร และ วิ่ง

มาราธอน ( Marathon) 42 .195 กิโลเมตร ชายและหญิง

กรีฑาประเภทเดิน ( Race Walking )

ประเภทเดิน

การแข่งขันเดิน เป็นการก้าวเท้าไปข้างหน้า การก้าวเท้านั้นต้องไม่ทำให้การสัมผัสพื้นของเท้าขาดช่วงต่อเนื่องกันไป ในลักษณะเท้า

หน้าสัมผัสพื้นก่อนที่เท้าหลังจะพ้นพื้นและเท้าหน้าที่สัมผัสพื้นต้องเหยียดตรงในชั่วขณะที่ลำ ตัวตั้งฉากกับพื้น การแข่งขันเดิน มีระยะทาง

ดังนี้เดิน 20 กิโลเมตรและเดิน 50กิโลเมตร ชายและหญิง

กรีฑาประเภทวิ่งข้ามทุ่ง ( Cross - Country Races )

ประเภทวิ่งข้ามทุ่ง

การแข่งขันวิ่งข้ามทุ่ง ( Cross Country Races) คือ การแข่งขันที่วิ่งไปตามภูมิประเทศที่กำหนด อาจเป็นเนินเขา ทางลาดเอียง ทุ่ง

หญ้าเป็นต้น มีระยะทาง 4 – 6 กิโลเมตร สำหรับนักกีฬาหญิง ระยะทาง 8 -12 กิโลเมตร สำหรับนักกีฬาชาย

กรีฑาประเภทรวม ( Combined Competitions )

กรีฑาประเภทรวม

กรีฑาประเภทรวม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทชาย ได้แก่ ทศกรีฑา ประกอบด้วยการแข่งขัน 10 รายการ จัดแข่งขัน 2 วัน ติดต่อกัน ดังนี้

วันแรก แข่งขัน 5 รายการดังนี้

1. วิ่ง 100 เมตร

2. กระโดดไกล

3. ทุ่มน้ำหนัก

4. กระโดดสูง

5. วิ่ง 400 เมตร

วันที่สอง แข่งขัน 5 รายการ ดังนี้

6. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร

7. ขว้างจักร

8. กระโดดค้ำ

9. พุ่งแหลน

10. วิ่ง 1,500 เมตร

ประเภทหญิง ได้แก่ สัตตกรีฑา ประกอบด้วยการแข่งขัน 7 รายการ จัดแข่งขัน 2 วันติดต่อกัน ดังนี้

วันแรก แข่งขัน 4 รายการ ดังนี้

1. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร

2. กระโดดสูง

3. ทุ่มน้ำหนัก

4. วิ่ง 200 เมตร

วันที่สอง แข่งขัน 3 รายการ ดังนี้

5. กระโดดไกล

6. พุ่งแหลน

7. วิ่ง 800 เมตร

ข้อมูลโดย 

สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND   PATRON : HIS MAJESTY THE KING


การใช้เทคนิค


วีดีโอการสอนกีฬา โดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา กรีฑา

วีดีโอการสอนกีฬา โดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วีดีโอการสอนกรีฑา โดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สามารถติดตามรับชมได้ที่นี่ คลิก

• http://www.aat.or.th/home/index.php?option=com_content&view=category&id=32&Itemid=133


อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น

ขนาดสนาม 200 เมตร


มาเรียนรู้การเล่นกีฬา กรีฑา

ขนาดสนาม 400 เมตร


อุปกรณ์การแข่งขันกรีฑา

อุปกรณ์กีฬา - กรีฑา

อุปกรณ์ประจำสนามสำหรับประเภทลู่ คือ


1.บล็อคstart  

2.ธง

3.นาฬิกาไฟ

4.ปืนยิงปล่อยตัว

5.รั้ว

6.เจ้าหน้าที่ประจำสนาม

7.กล้องวงจรที่ติดตรงเส้นชัย

อุปกรณ์ประจำสนามสำหรับประเภทลาน คือ

1.ประเภททุ่ม ลูกทุ่ม ตาข่าย ตลับเมตร กรวย เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ป้ายบอกสถิติ

2.ปะเภทพุ่ง แหลน ตลับเมตร กรวย เจ้าหน้าที่ประจำสนามป้ายบอกสถิติ  

3.ประเภทขว้าง จักร ค้อน ตาข่าย ตลับเมตร กรวย เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ป้ายบอกสถิติ

4.ประเภทกระโดด ไม้ค้ำทอ ไม้กั้นกระโดด เสาวางไม้กั้นกระโดด2เสา เบาะ ตลับเมตร กรวย เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ป้ายบอกสถิติ

อุปกรณ์ประจำสำหรับนักกีฬา

1.รองเท้า

2.ประเภทกระโดดค้ำ(ไม้ค้ำของตัวเอง)
Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.